1 - Inleidende bepaling

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :

Aanbieder: Erik Jumelet, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 72764279 onder handelsnaam Jumelet (overkoepelend voor Expeditie Erik).

Workshop/cursusovereenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/cursus van Erik Jumelet. Hierdoor verbindt Erik Jumelet zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Erik Jumelet aangeboden en door hem gemaakte workshop/cursus.

Participant: De partij met wie Erik Jumelet een workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

2 - Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Erik Jumelet. De participant, die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

3 - Betaling

De betaling geschiedt voordat de workshop/cursus geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

4 - Wijzigingen door Erik Jumelet

Erik Jumelet heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de workshop/cursus, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.

Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Erik Jumelet zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Erik Jumelet aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant. Indien de oorzaak van de wijziging aan Erik Jumelet kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Erik Jumelet. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

5 - Aansprakelijkheid

Erik Jumelet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/cursus.

Als de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Erik Jumelet. Eventuele schade wordt door Erik Jumelet vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Erik Jumelet is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:

  • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
  • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus is betrokken.
  • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.

    Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Erik Jumelet zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Erik Jumelet aansprakelijk is voor derving van workshops/cursusgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/cursus som.

6 - Verplichtingen van de participant

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Erik Jumelet van de workshop/cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Participant blijft ten alle tijden aansprakelijk voor zijn/haar eigen handelen na het volgen van de cursus. Ook als participant de keuze maakt om kennis en/of oefeningen uit de workshop/cursus toe te passen in werk en/of privé context. 

7 - Annulering  

Tot 14 dagen voor de workshop/cursus heeft participant de mogelijkheid om je bij onvoorziene omstandigheden kosteloos af te melden. Tot 7 dagen voor de workshop/cursus kan participant 50% van het betaalde bedrag terug ontvangen. Na deze periode is het helaas niet meer mogelijk om de kosten terug te krijgen.

8 - Klachtenbehandeling

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Erik Jumelet, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/cursus schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Erik Jumelet. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

9 – Copyright

Al het aangeboden cursus materiaal van Erik Jumelet mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Erik Jumelet niet worden bewerkt of verwerkt in andere cursussen. Tevens mogen cursussen en alleen getoond worden aan de cursist cq klant, dus niet in het openbaar of aan derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De lessen blijven eigendom van Erik Jumelet. Ze mogen niet zonder toestemming van de auteur doorgegeven worden aan anderen. Erik Jumelet heeft het recht de cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de training, niet voldoen aan de financiële verplichtingen, maar ook bij het kopiëren en/of het doorgeven van inloggegevens aan derden.

11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Erik Jumelet en participant gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, algemene voorwaarden, werkzaamheden en geschillen.

 

Laatste aanpassing: 19 april 2023